Dyrektywa sektorowa jest elastyczna i liberalna

Należy w tym miejscu wspomnieć, że tzw. dyrektywa sektorowa o wiele bardziej elastyczna i liberalna (dla zamawiających) nie wymaga uprzedniej publikacji o możliwości zastosowania shortlistingani nie podaje minimalnej liczby uczestników. Zgodnie z brzmieniem art. 31 tej dyrektywy liczba wybranych kandydatów powinna zapewnić rzeczywistą konkurencję, a kryteria winny być spisane i udostępniane zainteresowanym firmom.

Read more »

Dyrektywa 93/38

Dyrektywa 93/38 jest potocznie nazywana dyrektywą sektorową, jako że obejmuje swoim zakresem podmioty działające w sektorach użyteczności publicznej. Pojęcie „użyteczności publicznej” jest związane ze sferą funkcjonowania tzw. „urządzeń użyteczności publicznej” oraz ze sferą kwalifikowanej działalności gospodarczej, szczególnie silnie powiązanej z interesem publicznym. Urządzenia użyteczności publicznej wraz ze związanymi z nimi usługami określane są jako dobra publiczne. Charakterystycznym przy tym jest, że są one udostępniane właściwie bez ekwiwalentu odpowiadającego korzyściom odnoszonym przez zainteresowane podmioty. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń związanych z oświetleniem, odwodnieniem oraz niektórymi formami komunikacji i przekazywania informacji. W ujęciu ekonomicznym dwiema podstawowy-

Read more »

Dopuszczalność do wprowadzania zmian do treści specyfikacji

Dyrektywy nie zawierają konkretnych postanowień zakazujących takich praktyk, chociaż ich dopuszczalność stoi pod znakiem zapytania w świetle ogólnej zasady równego traktowania wszystkich uczestników. Należy jednak wspomnieć o tym, że preambuła do dyrektywy 97/52 sugeruje, że dopuszczalne jest prowadzenie dyskusji pomiędzy zamawiającym a potencjalnymi oferentami odnośnie do aspektów technicznych przygotowywanej specyfikacji przed Read more »

Do podstawowego ekwipunku osoby ubiegającej się o pracę należą

Następnie mówię o tym, co kandydat powinien zabrać ze sobą na spotkanie. Obowiązkowo dwie teczki z kompletem dokumentów aplikacyjnych, z czego jedną na własny użytek. Przyda się, gdy dyrektor ds. personalnych zada pytania dotyczące konkretnych fragmentów życiorysu. Unikniemy bezradnej prośby: „A w którym to miejscu? Mogę spojrzeć?”. Wszystkim zresztą doradzam ponowne przeczytanie życiorysu przed udaniem się na rozmowę kwalifikacyjną. Może ta rada wydaje się trochę dziwna, można jednak zauważyć, że kandydaci często w napięciu przygotowują repliki na podchwytliwe pytania, dobierają odpowiedni strój, ćwiczą stosowną mimikę i gestykulację, a zapominają o najprostszych rzeczach. Drugi zestaw dokumentów przeznaczony jest dla innych przedstawicieli przedsiębiorstwa, biorących udział w rozmowie. Nierzadko klient widzi, jak jego teczka krąży nad stołem, bo każdy z reprezentantów firmy chciałby jeszcze raz do niej zajrzeć. W takiej sytuacji wręczenie im dodatkowego kompletu dokumentów lub nawet dwóch kompletów robi znakomite wrażenie i poświadczy o przezorności kandydata.

Read more »

Do mocnych stron zaliczamy:

– możliwość wyeliminowania nieefektywnych przedsięwzięć już na etapie wstępnym

– jasność, przejrzystość, krótki czas dokonywania analizy

– dobre uzupełnienie dla wyników oceny dokonanych metodami dyskontowymi

– fakt, że analizę można stosować do bardzo zróżnicowanych typów inwestycji.

Słaba strona prostych metod opłacalności jest z kolei fakt, że analiza nie obejmuje wszystkich aspektów ekonomicznych inwestycji. Ocena przy użyciu metod prostych nie uwzględnia elementu upływającego czasu oraz inflacji.

Read more »

Dla banku ważny jest doświadczony zarządca obiektu

Dla banku ważny jest doświadczony zarządca obiektu, który gwarantuje zadowolenie najemców i ich chęć przedłużenia umowy najmu. Czy zarządzał już podobnymi projektami? W jakich fazach? Należy pamiętać, że ryzyko najmu/sprzedaży zależy od popytu na danym terenie i jakości potencjalnych najemców. Bardzo istotną rzeczą jest więc dokładna analiza finansowa najemców a w szczególności tych , którzy zajmują większe powierzchnie. W umowach najmu Read more »

Czy autor zrozumiale opisał swoje zadania zawodowe?

– Czy wyraźnie widać sukcesy, które odniósł podczas realizacji zadań zawodowych, czy też autor wyliczył jedynie zakres swych obowiązków?

– Czy czytelnik dostrzega logiczne związki między przedstawionymi w życiorysie kwestiami zawodowymi? Czy autor nie tylko wyliczył swe dodatkowe kwalifikacje, np. znajomość języków obcych lub obsługi komputera, lecz opisał je w taki sposób, by czytelnik mógł zorientować się w poziomie jego wykształcenia?

Read more »

Ćwiczenie dwuminutowej autoreklamy w grupie

Wszyscy szybko zauważają, że w omawianym wystąpieniu powyższe punkty nie zostały dopracowane. Na przykładzie pierwszego uczestnika wyjaśniam, jak można było dokonać lepszej prezentacji. Za pomocą wnikliwych pytań uściślamy powody zmiany zawodu łub miejsca zamieszkania, wyboru studiów, długiego studiowania albo pobytów za granicą. W trakcie rozmowy z pierwszym uczestnikiem staje się jasne, które aspekty swego życia uważa za nieistotne, a które za niedobre. Widać też, że się boi, iż jego doświadczenia zawodowe są niewiele warte.

Read more »

Agent ubezpieczeniowy Warszawa Targówek

Agenci ubezpieczeniowi mają niełatwą pracę, pełną wyzwań oraz wymagającą wiedzy i umiejętności – ubezpieczają firmy, samochody, osoby indywidualne. Ich praca jest trudna, czasochłonna, pracochłonna. Warto o tym pamiętać zamawiając pracę takiego agenta. Jest to jak najbardziej oczywista sprawa. Agent ubezpieczeniowy działający w Warszawie ma wielu klientów chętnych do współpracy, musi dokształcać się nieustannie, musi mieć wiedzę, umiejętności, chęć do pracy. Read more »

Biuro podatkowe kraków pomoże i poradzi

Podobno w życiu pewne są tylko śmierć oraz podatki. Na pewno podatki trzeba płacić, nie wolno się uchylać od tej daniny. Państwo ją egzekwuje, a osoby unikające opodatkowania na pewno będą miały spore problemy. Kto poradzi w kwestiach podatkowych? Na pewno dobre biuro podatkowe kraków, które zatrudnia specjalistów i w imieniu klientów takie podatki rozlicza. Pracuje na rzecz firm oraz osób prywatnych. Jest to jego rola, jego zadanie. Na pewno warto zadbać o uzyskanie pomocy biura podatkowego. Klienci chętnie o taką pomoc występują, płacąc biuru wynagrodzenie za jego pomoc oraz wszelkie działania. Można sprawić, że dobrej klasy specjaliści ds. podatkowych będą pracowali wyłącznie dla nas, ale trzeba takich specjalistów znaleźć oraz zatrudnić. Krakowscy doradcy podatkowi mają wiele do zaoferowania, chcą pracować i znajdują najlepsze rozwiązania dla niejednej osoby. Podatki płaci się w dwóch skalach, dostępne są odliczenia podatkowe. Klienci o takie odliczenia często proszą, bo one są dla nich bardzo ważne. Na pewno niejedna osoba musi pomyśleć o najlepszych rozwiązaniach dla siebie. Jak zatem znaleźć dobrej klasy biuro podatkowe? Poszukać w internecie, poczytać porady, spytać znajomych. Niejedna osoba chce mieć wsparcie doradcy podatkowe i może na nie jak najbardziej liczyć. Nie ma powodu, aby rezygnować z takiego rozwiązania, jest ono jak najbardziej realne oraz celowe. Dobry doradca podatkowy to skarb, dlatego dobrze jest związać się z jedną osobą, która będzie rozliczała nasze podatki. Jakość pracy takiego doradcy jest niezrównana.

Co przewidują przepisy dyrektywy sektorowej?

Na sposób ustalania kryteriów wyboru zwraca również uwagę Komisja Wspólnot Europejskich w swoim projekcie zmian dyrektyw sektora klasycznego. Zamawiający zostanie zobowiązany do ustalenia wagi poszczególnych kryteriów we wzajemnym do siebie stosunku już na etapie ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub w dokumentami przetargowej. Read more »

Co potrafię i jaki jestem – dwuminutowa autoreklama

Szkolenie rozpoczyna przygotowanie dwuminutowej autoreklamy, co umożliwia poruszenie wielu ważnych tematów i przełamanie nieśmiałości uczestników. Uczą się oni skutecznej autoprezentacji na potrzeby przyszłych rozmów kontaktowych i kwalifikacyjnych. Poznają nawzajem swoje mocne i słabe strony, a także obawy. Jednocześnie zauważają, że słabe punkty w ich biografiach zawodowych nie różnią się zbytnio od słabych punktów w biografiach innych osób, a zatem nie muszą stanowić nieprzezwyciężonej przeszkody na drodze ku zdobyciu zatrudnienia. Dowiadują się, że można łatwo nauczyć się przygotowania dobrej i szczerej prezentacji własnej kariery, umiejętności, sukcesów i celów, którą można wykorzystać zarówno podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak i rozmów kontaktowych w trakcie kampanii poszukiwania pracy. Najważniejszym osiągnięciem na tym etapie zajęć jest wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników i zmiana ich sposobu patrzenia na świat. Powinni oni skupić się na swych szansach na rynku pracy, a nie zajmować się swymi domniemanymi wadami, które ich zdaniem utrudnią im zdobycie nowej posady.

Read more »

Co potrafię – ćwiczenie AHA

W następnym etapie szkolenia chodzi o sprecyzowanie osiągnięć i umiejętności uczestników. Podczas ćwiczenia autoprezentacji wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że brakuje im materiałów, by odpowiednio ukazać swe osiągnięcia, uzasadnić poszczególne decyzje życiowe i przekonać do siebie potencjalnego pracodawcę.

Ćwiczenie AHA pomaga uczestnikom systematycznie ustalić swe osiągnięcia, umiejętności i kwalifikacje kluczowe. Metoda ta wzmacnia również ich poczucie wartości własnej, gdyż skłania do skoncentrowania się na odniesionych sukcesach. Ponieważ została ona wyczerpująco omówiona w części poświęconej drugiemu elementowi programu outplacementu, nie będę jej tu szczegółowo opisywać.

Read more »

Designed WP.