Ćwiczenie dwuminutowej autoreklamy w grupie

Wszyscy szybko zauważają, że w omawianym wystąpieniu powyższe punkty nie zostały dopracowane. Na przykładzie pierwszego uczestnika wyjaśniam, jak można było dokonać lepszej prezentacji. Za pomocą wnikliwych pytań uściślamy powody zmiany zawodu łub miejsca zamieszkania, wyboru studiów, długiego studiowania albo pobytów za granicą. W trakcie rozmowy z pierwszym uczestnikiem staje się jasne, które aspekty swego życia uważa za nieistotne, a które za niedobre. Widać też, że się boi, iż jego doświadczenia zawodowe są niewiele warte.

Read more »

Agent ubezpieczeniowy Warszawa Targówek

Agenci ubezpieczeniowi mają niełatwą pracę, pełną wyzwań oraz wymagającą wiedzy i umiejętności – ubezpieczają firmy, samochody, osoby indywidualne. Ich praca jest trudna, czasochłonna, pracochłonna. Warto o tym pamiętać zamawiając pracę takiego agenta. Jest to jak najbardziej oczywista sprawa. Agent ubezpieczeniowy działający w Warszawie ma wielu klientów chętnych do współpracy, musi dokształcać się nieustannie, musi mieć wiedzę, umiejętności, chęć do pracy. Read more »

Biuro podatkowe kraków pomoże i poradzi

Podobno w życiu pewne są tylko śmierć oraz podatki. Na pewno podatki trzeba płacić, nie wolno się uchylać od tej daniny. Państwo ją egzekwuje, a osoby unikające opodatkowania na pewno będą miały spore problemy. Kto poradzi w kwestiach podatkowych? Na pewno dobre biuro podatkowe kraków, które zatrudnia specjalistów i w imieniu klientów takie podatki rozlicza. Pracuje na rzecz firm oraz osób prywatnych. Jest to jego rola, jego zadanie. Na pewno warto zadbać o uzyskanie pomocy biura podatkowego. Klienci chętnie o taką pomoc występują, płacąc biuru wynagrodzenie za jego pomoc oraz wszelkie działania. Można sprawić, że dobrej klasy specjaliści ds. podatkowych będą pracowali wyłącznie dla nas, ale trzeba takich specjalistów znaleźć oraz zatrudnić. Krakowscy doradcy podatkowi mają wiele do zaoferowania, chcą pracować i znajdują najlepsze rozwiązania dla niejednej osoby. Podatki płaci się w dwóch skalach, dostępne są odliczenia podatkowe. Klienci o takie odliczenia często proszą, bo one są dla nich bardzo ważne. Na pewno niejedna osoba musi pomyśleć o najlepszych rozwiązaniach dla siebie. Jak zatem znaleźć dobrej klasy biuro podatkowe? Poszukać w internecie, poczytać porady, spytać znajomych. Niejedna osoba chce mieć wsparcie doradcy podatkowe i może na nie jak najbardziej liczyć. Nie ma powodu, aby rezygnować z takiego rozwiązania, jest ono jak najbardziej realne oraz celowe. Dobry doradca podatkowy to skarb, dlatego dobrze jest związać się z jedną osobą, która będzie rozliczała nasze podatki. Jakość pracy takiego doradcy jest niezrównana.

Co przewidują przepisy dyrektywy sektorowej?

Na sposób ustalania kryteriów wyboru zwraca również uwagę Komisja Wspólnot Europejskich w swoim projekcie zmian dyrektyw sektora klasycznego. Zamawiający zostanie zobowiązany do ustalenia wagi poszczególnych kryteriów we wzajemnym do siebie stosunku już na etapie ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub w dokumentami przetargowej. Read more »

Co potrafię i jaki jestem – dwuminutowa autoreklama

Szkolenie rozpoczyna przygotowanie dwuminutowej autoreklamy, co umożliwia poruszenie wielu ważnych tematów i przełamanie nieśmiałości uczestników. Uczą się oni skutecznej autoprezentacji na potrzeby przyszłych rozmów kontaktowych i kwalifikacyjnych. Poznają nawzajem swoje mocne i słabe strony, a także obawy. Jednocześnie zauważają, że słabe punkty w ich biografiach zawodowych nie różnią się zbytnio od słabych punktów w biografiach innych osób, a zatem nie muszą stanowić nieprzezwyciężonej przeszkody na drodze ku zdobyciu zatrudnienia. Dowiadują się, że można łatwo nauczyć się przygotowania dobrej i szczerej prezentacji własnej kariery, umiejętności, sukcesów i celów, którą można wykorzystać zarówno podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak i rozmów kontaktowych w trakcie kampanii poszukiwania pracy. Najważniejszym osiągnięciem na tym etapie zajęć jest wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników i zmiana ich sposobu patrzenia na świat. Powinni oni skupić się na swych szansach na rynku pracy, a nie zajmować się swymi domniemanymi wadami, które ich zdaniem utrudnią im zdobycie nowej posady.

Read more »

Co potrafię – ćwiczenie AHA

W następnym etapie szkolenia chodzi o sprecyzowanie osiągnięć i umiejętności uczestników. Podczas ćwiczenia autoprezentacji wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że brakuje im materiałów, by odpowiednio ukazać swe osiągnięcia, uzasadnić poszczególne decyzje życiowe i przekonać do siebie potencjalnego pracodawcę.

Ćwiczenie AHA pomaga uczestnikom systematycznie ustalić swe osiągnięcia, umiejętności i kwalifikacje kluczowe. Metoda ta wzmacnia również ich poczucie wartości własnej, gdyż skłania do skoncentrowania się na odniesionych sukcesach. Ponieważ została ona wyczerpująco omówiona w części poświęconej drugiemu elementowi programu outplacementu, nie będę jej tu szczegółowo opisywać.

Read more »

Cel i metodyka badań

Celem badań prezentowanych w niniejszej pracy było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: jakie są główne cele polityki wynagrodzeń w dużych przedsię-biorstwach przemysłowych jakie czynniki wpływają na kształtowanie w nich wy-nagrodzeń w oparciu o jakie kryteriów dokonywana jest ocena efektów pracy i jakie są jej rezultaty czy i na ile wynagrodzenia są powiązane z miernikami efektów działalności jakie są stosowane instrumenty płacowe służące realizacji celów dłu-gookresowych?

Read more »

Cechami charakterystycznymi „project finance” są:

– przepływy gotówki,

– ryzyko i jego podział (alokacj- pomiędzy stronami projektu,

– zewnętrzne źródła finansowania,

– zapisy w dokumentacji projektu na wypadek jego niepowodzenia,

– kwestie raportowania o powodzeniu projektu.

Jak widać z przytoczonej definicji, w finansowaniu na zasadach „project finance” podstawowe znaczenie ma gotówka generowana w przyszłości przez projekt oraz tzw. struktura prawno-finansowa realizacji projektu. Zabezpieczeniem zewnętrznego finansowania projektu są oprócz generowanej gotówki z reguły aktywa nabywane lub powstające w trakcie realizacji projektu. W przypadku inwestycji rzeczowych przykładami takich aktywów są budynki i budowle lub nabywane maszyny i urządzenia. W przypadku inwestycji finansowych takimi aktywami są aktywa finansowe, tj. udziały lub akcje. W obu przypadkach inwestycji mniejsze znaczenie ma tradycja firmy i aktualny wygląd jej sprawozdań finansowych. W rzeczywistości mamy tu do czynienia z firmą bez historii, a sprawozdania finansowe na początku projektu to nic innego, jak bilans otwarcia.

Read more »

Badane przedsiębiorstwa

W bardzo niewielkim stopniu badane podmioty wykorzystują w wynagradzaniu dochody odroczone. Interesujące jest, iż tylko jeden stosuje partycypację finansową, a w szczególności akcje uwarunkowane w stosunku do kierowników najwyższego i średniego szczebla, w zależności od osiąganych przez nich efektów pracy. W 25% przedsiębiorstw wynagradza się pracowników za pośrednictwem systemów oszczędnościowych. Natomiast 37,5% firm wykorzystuje dodatkowe systemy ubezpieczeń w postaci: grupowych ubezpieczeń na życie, pracowniczego funduszu emerytalnego, polis ubezpieczeniowych oraz składek wnoszonych przez pracodawcę do funduszu inwestycyjnego. Firmami stosującymi dochody odroczone są głównie spółki z większościowym udziałem kapitału zagranicznego.

Read more »

Artykuł 43 i 49 TWE

Następnym kluczowym dla instytucji zamówień przepisem traktatowym jest art. 43 TWE gwarantujący obywatelom państw członkowskich i „wspólnotowym” przedsiębiorstwom prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium innego państwa członkowskiego oraz do zakładania tam agencji, oddziałów i filii, oraz art. 49 TWE dotyczący swobody świadczenia usług na terytorium innego państwa członkowskiego bez potrzeby zakładania tam i prowadzenia przedsiębiorstwa.

Read more »

Artykuł 3 ust. 4

Artykuł 3 ust. 4 stanowi, iż państwo członkowskie składające wniosek o wyłączenie powinno jednocześnie powiadomić Komisję o wszelkich ustawach, aktach prawnych niższego rzędu lub przepisach administracyjnych, umowach lub porozumieniach odnoszących się do warunków udzielania licencji i innych uprawnień, których przedmiotem jest Read more »

Artykuł 28 TWE

Artykuł 28 TWE dotyczy zasady swobodnego przepływu to-warów stanowiąc, że w obrotach między państwami członkowskimi zakazane są ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki wywierające podobny skutek. Ograniczeniem ilościowym jest kontyngentowanie obrotu towarowego, natomiast środkiem o skutku równoważnym do ograniczenia ilościowego w imporcie jest „każda regulacja handlowa państw członkowskich, która może bezpośrednio lub pośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie przeszkodzić w handlu wewnątrzwspólnotowym” (reguła Dassonville).

Read more »

Art. 12 TWE

Skoro w tym przypadku istnieją odrębne przepisy dotyczące wolnego przepływu usług, to nie ma potrzeby stosowania ogólnego zakazu wynikającego z art. 1 Nie oznacza to jednak, że dane dyskryminacyjne zachowanie się państwa członkowskiego nie stanowi jednocześnie naruszenia art. 12 TWE obok naruszenia postanowień o charakterze Read more »

Designed WP.