Etap kwalifikacji oferentów

Zamawiający jest oczywiście obowiązany określić w ogłoszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu dokumenty, do których przedstawienia są zobowiązani uczestnicy postępowania.

Zgodnie z orzeczeniem C-31 /87 Beentjes zdaniem Trybunału Sprawiedliwości dopuszczalnym kryterium w ramach oceny potencjału technicznego i naukowego oferenta może być doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych do będących przedmiotem zamówienia. Read more »

Elementy dokumentacji projektu inwestycyjnego

Jeżeli uważnie czytaliście Państwo poprzedni rozdział pracy, z łatwością zwrócicie uwagę na znaczenie przygotowania odpowiedniej dokumentacji procesu inwestycyjnego. Ta dokumentacja to podsumowanie przeprowadzonych analiz

o różnorodnym charakterze. Jest to konieczne w każdej fazie projektu inwestycyjnego. Dzięki dokumentacji zostaje rozpoznane i skwantyfikowane ryzyko związane z projektem oraz dobrane odpowiednie sposoby zarządzania ryzykiem projektu. Częścią dokumentacji są niezbędne zgody i pozwolenia towarzyszące projektowi inwestycyjnemu oraz umowy wiążące strony projektu. Spośród nich na czoło wysuwa się transfer ryzyka poprzez odpowiednie zapisy w umowach i deklaracjach towarzyszących projektowi inwestycyjnemu. Zależnie od fazy realizacji projektu inwestycyjnego, dokumentacja ta ma różny stopień szczegółowości.

Read more »

Ekologiczny proces wytwarzania towarów

Taka specyfikacja będzie zgodna z prawem wspólnotowym, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki przewidziane przykładowo w art. 30 TWE.

O ile jednak w specyfikacji technicznej można ująć warunki dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, to bardziej kontrowersyjna jest kwestia umieszczenia tam warunków odnoszących się do Read more »

Dziękuję pierwszemu uczestnikowi

Dziękuję pierwszemu uczestnikowi za odegranie roli „królika doświad-czalnego” i umożliwienie nam przedyskutowania braków prezentacji na jego przykładzie1. Podobne postępowanie stosuję później w odniesieniu do wszystkich obecnych i już po kilku godzinach okazuje się, że każda kolejna osoba przedstawia się lepiej, a pozostali reagują bardziej krytycznie i wysuwają więcej konstruktywnych propozycji. W ten sposób nabierają pewności, że – po pierwsze – każdy może opracować podobną prezentację dzięki dobremu przygotowaniu merytorycznemu i wytrwałym ćwiczeniom i że – po drugie – dzięki zachętom i pytaniom z mojej strony wszyscy mogą się sami zorientować, co jest istotą autoprezentacji. Z reguły ta część szkolenie trwa od dwóch do trzech godzin, jeśli uczestniczy

Read more »

Dzięki zorganizowaniu w przedsiębiorstwie

Dzięki zorganizowaniu w przedsiębiorstwie wewnętrznego ośrodka outplacementu można od razu i stosunkowo niewielkim kosztem pomóc sporej liczbie pracowników w określeniu nowej drogi zawodowej. Z jednej strony może on pełnić funkcję centrum koordynującego wszystkie działania, których celem jest przeprowadzenie zwolnień w sposób społecznie akceptowalny. Z drugiej zaś może stać się miejscem, w którym pracownicy znajdą partnerów do rozmowy o problemach związanych z grożącym im wypowiedzeniem. Powstanie wewnętrznego ośrodka outplacementu niesie więc ze sobą liczne korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla pracowników, a mianowicie:

Read more »

Dyskryminacja w zamówieniach publicznych

Trzecia funkcja – charakterystyczna dla unormowań ponadna-rodowych – wiąże się z otwieraniem poszczególnych krajowych rynków zamówień publicznych i rozszerzaniem zakresu podmiotowego, w ramach którego omawiana zasada obowiązuje. W przypadku prawa wspólnotowego – gdzie większość barier na drodze do utworzenia wspólnego rynku, takich jak cła i kontyngenty została już zniesiona – zwrócono uwagę na bardziej subtelne metody praktyk Read more »

Dyrektywa sektorowa jest elastyczna i liberalna

Należy w tym miejscu wspomnieć, że tzw. dyrektywa sektorowa o wiele bardziej elastyczna i liberalna (dla zamawiających) nie wymaga uprzedniej publikacji o możliwości zastosowania shortlistingani nie podaje minimalnej liczby uczestników. Zgodnie z brzmieniem art. 31 tej dyrektywy liczba wybranych kandydatów powinna zapewnić rzeczywistą konkurencję, a kryteria winny być spisane i udostępniane zainteresowanym firmom.

Read more »

Dyrektywa 93/38

Dyrektywa 93/38 jest potocznie nazywana dyrektywą sektorową, jako że obejmuje swoim zakresem podmioty działające w sektorach użyteczności publicznej. Pojęcie „użyteczności publicznej” jest związane ze sferą funkcjonowania tzw. „urządzeń użyteczności publicznej” oraz ze sferą kwalifikowanej działalności gospodarczej, szczególnie silnie powiązanej z interesem publicznym. Urządzenia użyteczności publicznej wraz ze związanymi z nimi usługami określane są jako dobra publiczne. Charakterystycznym przy tym jest, że są one udostępniane właściwie bez ekwiwalentu odpowiadającego korzyściom odnoszonym przez zainteresowane podmioty. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń związanych z oświetleniem, odwodnieniem oraz niektórymi formami komunikacji i przekazywania informacji. W ujęciu ekonomicznym dwiema podstawowy-

Read more »

Dopuszczalność do wprowadzania zmian do treści specyfikacji

Dyrektywy nie zawierają konkretnych postanowień zakazujących takich praktyk, chociaż ich dopuszczalność stoi pod znakiem zapytania w świetle ogólnej zasady równego traktowania wszystkich uczestników. Należy jednak wspomnieć o tym, że preambuła do dyrektywy 97/52 sugeruje, że dopuszczalne jest prowadzenie dyskusji pomiędzy zamawiającym a potencjalnymi oferentami odnośnie do aspektów technicznych przygotowywanej specyfikacji przed Read more »

Do podstawowego ekwipunku osoby ubiegającej się o pracę należą

Następnie mówię o tym, co kandydat powinien zabrać ze sobą na spotkanie. Obowiązkowo dwie teczki z kompletem dokumentów aplikacyjnych, z czego jedną na własny użytek. Przyda się, gdy dyrektor ds. personalnych zada pytania dotyczące konkretnych fragmentów życiorysu. Unikniemy bezradnej prośby: „A w którym to miejscu? Mogę spojrzeć?”. Wszystkim zresztą doradzam ponowne przeczytanie życiorysu przed udaniem się na rozmowę kwalifikacyjną. Może ta rada wydaje się trochę dziwna, można jednak zauważyć, że kandydaci często w napięciu przygotowują repliki na podchwytliwe pytania, dobierają odpowiedni strój, ćwiczą stosowną mimikę i gestykulację, a zapominają o najprostszych rzeczach. Drugi zestaw dokumentów przeznaczony jest dla innych przedstawicieli przedsiębiorstwa, biorących udział w rozmowie. Nierzadko klient widzi, jak jego teczka krąży nad stołem, bo każdy z reprezentantów firmy chciałby jeszcze raz do niej zajrzeć. W takiej sytuacji wręczenie im dodatkowego kompletu dokumentów lub nawet dwóch kompletów robi znakomite wrażenie i poświadczy o przezorności kandydata.

Read more »

Do mocnych stron zaliczamy:

– możliwość wyeliminowania nieefektywnych przedsięwzięć już na etapie wstępnym

– jasność, przejrzystość, krótki czas dokonywania analizy

– dobre uzupełnienie dla wyników oceny dokonanych metodami dyskontowymi

– fakt, że analizę można stosować do bardzo zróżnicowanych typów inwestycji.

Słaba strona prostych metod opłacalności jest z kolei fakt, że analiza nie obejmuje wszystkich aspektów ekonomicznych inwestycji. Ocena przy użyciu metod prostych nie uwzględnia elementu upływającego czasu oraz inflacji.

Read more »

Dla banku ważny jest doświadczony zarządca obiektu

Dla banku ważny jest doświadczony zarządca obiektu, który gwarantuje zadowolenie najemców i ich chęć przedłużenia umowy najmu. Czy zarządzał już podobnymi projektami? W jakich fazach? Należy pamiętać, że ryzyko najmu/sprzedaży zależy od popytu na danym terenie i jakości potencjalnych najemców. Bardzo istotną rzeczą jest więc dokładna analiza finansowa najemców a w szczególności tych , którzy zajmują większe powierzchnie. W umowach najmu Read more »

Czy autor zrozumiale opisał swoje zadania zawodowe?

– Czy wyraźnie widać sukcesy, które odniósł podczas realizacji zadań zawodowych, czy też autor wyliczył jedynie zakres swych obowiązków?

– Czy czytelnik dostrzega logiczne związki między przedstawionymi w życiorysie kwestiami zawodowymi? Czy autor nie tylko wyliczył swe dodatkowe kwalifikacje, np. znajomość języków obcych lub obsługi komputera, lecz opisał je w taki sposób, by czytelnik mógł zorientować się w poziomie jego wykształcenia?

Read more »

Designed WP.