Instytucja tzw. shortlisting

Przy omawianiu problematyki kwalifikacji oferentów należy wspomnieć o kwestii ograniczania liczby przedsiębiorców „dopuszczonych” do udziału w danym przetargu, czyli o tzw. shortlisting. W przypadku zastosowania procedury ograniczonej lub negocjacyjnej poprzedzonej publikacją ogłoszenia oferty mogą składać jedynie Read more »

Instrumentalizacja

Polityka instrumentalizacji zamówień publicznych wywodzi się natomiast z ogólnej koncepcji dopuszczającej możliwość interwencji państwa w sferze gospodarki. Odpowiedzialność administracji publicznej za zapewnienie harmonijnego i pokojowego rozwoju kraju usprawiedliwia stosowanie zamówień jako instrumentu polityki społeczno-ekonomicznej. Instrumentalizacja jest faktem, a przedmiotem zainteresowania nauki jest raczej skuteczność takiego Read more »

Inne formy regresu

Formy regresu do sponsorów projektu mogą też przybrać formę umów, tzw. definancy agreements. Są to umowy pokrewne w stosunku do gwarancji dokapi- talizowania projektu. W umowach tych sponsorzy zobowiązują się do zasilania finansowego projektu, jeżeli występują komplikacje w realizacji projektu. Takimi komplikacjami są np.:

– brak kapitału obrotowego,

– zbyt małe przepływy pieniężne,

Read more »

Infrastruktura ośrodka outplacementu

Do założenia ośrodka outplacementu potrzebne są pomieszczenia, które będą służyć jako punkt kontaktowy dla pracowników zagrożonych zwolnieniem i pracowników już zwolnionych oraz jako pokoje do pracy dla doradców wewnętrznych. W zależności od planowanego przebiegu procesu redukcji zatrudnienia należy rozważyć, czy pomieszczenia te powinny się znajdować w pobliżu czy też w pewnym oddaleniu od działu personalnego. Jeżeli ośrodek ma udzielać pomocy pracownikom, którzy otrzymali już wypowiedzenia i znają termin rozstania się z przedsiębiorstwem, sąsiedztwo działu personalnego nie stwarza żadnych problemów. Sprawa wygląda inaczej, jeżeli kierownictwo nie zamierza wręczać nikomu wypowiedzeń, a ośrodek outplacementu stanowi część świadczeń, które mają zachęcić pracowników do znalezienia nowego pracodawcy. W tym przypadku ośrodek powinien się znajdować w znacznym oddaleniu od działu personalnego, by umożliwić wszystkim chętnym swobodne korzystanie z usług konsultantów. Pracownicy powinni mieć łatwy dostęp do pomieszczeń ośrodka jeżeli pracują w innych oddziałach przedsiębiorstwa, można zorganizować dyżury konsultantów lub szkolenia w miejscu pracy.

Read more »

Informacje pochodzące od osób trzecich

– Opinie bankowe banków współpracujących z kredytobiorcą (spółką celową) i ze sponsorami.

– Przewidziane w Prawie bankowym informacje o stanie zadłużenia kredytowego spółki celowej w innych bankach i zadłużeniu sponsorów oraz ewentualnie wykonawców.

– Informacje z bazy danych o niesolidnych dłużnikach, np. z Krajowego Rejestru Sądowego lub z internetowych wykazów niesolidnych dłużników.

Read more »

Historyczne przemiany pracy

Historycznie ujmując praca była ceniona i szanowana albo pogardzana i niegodna klas wyższych. Pracą fizyczną gardzili Platon (427-347 p.n.e.) i Arystoteles (384- 322 p.n.e.), jakkolwiek sami byli ludźmi czynu i twórczej pracy. Najważniejszym hasłem Arystotelesa było „być czynnym w ogóle” (energia), robić coś, co ma formę działania (praxis), albo wytwarzania (poiesis). Rozróżnianie pomiędzy poiesis

Read more »

„Gorąca linia”

Telefoniczna „gorąca linia” stanowi rodzaj stałego wsparcia dla uczestników programu outplacementu i można ją zorganizować wówczas, gdy rzeczywiście potrzebują oni pomocy. Często wystarczy udzielić rozmówcy krótkiej informacji, czasem chciałby się on tylko upewnić co do słuszności zaplanowanych działań. A czasami niezbędna jest krótka rozmowa, by pomóc mu przezwyciężyć trudne chwile.

Read more »

Główne zasady gwarantujące konkurencję

Jedną z głównych zasad gwarantujących konkurencję i równe traktowanie wszystkich oferentów jest zasada przejrzystości. W prawie wspólnotowym jej realizacja jest zapewniona poprzez obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach w skali całej Unii. Dotyczy to zwłaszcza ogłoszenia o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie konkretnego zamówienia. Taki sposób zaproszenia do udziału, obok pełnienia funkcji przekazywania Read more »

Geneza i rozwój instytucji zamówień publicznych

Działanie państwa na wolnym rynku wiąże się z wykonywaniem pewnych funkcji publicznych. Dlatego też znaczenie prawa zamówień publicznych wynika z roli ekonomicznej i społecznej, jaką odgrywają zasady i formy powiązań administracji publicznej z krajowym i zagranicznym rynkiem dóbr, usług i robót budowlanych. Najważniejszą przyczyną o charakterze ekonomicznym różnicującą sytuację podmiotów prywatnych i organów administracji jest fakt, iż dysponent środków publicznych nie jest ich właścicielem i nie ponosi skutków podjętych decyzji bezpośrednio w swoim prywatnym budżecie.

Read more »

Formy przetargu

Taki kształt procedur otwartych lub ograniczonych, który jest zbliżony do klasycznej formy przetargu stanowić może jeden z elementów wspomagających prawidłową realizację zasady równego traktowania wszystkich przedsiębiorców, która to reguła jest jedną z fundamentalnych zasad rządzących również systemem zamówień publicznych.

Klasyczna procedura przetargowa składa się z następujących etapów:

– ogłoszenia przetargu,

Read more »

Formy pomocy

Jeżeli przedsiębiorstwo zorganizowało telefoniczną „gorącą linię”, proponuję uczestnikom szkolenia, by przed rozmową kwalifikacyjną skontaktowali się ze mną lub z innym konsultantem – nawet wieczorem lub podczas weekendu – i pytali o wszystko, co jeszcze budzi ich wątpliwości. Klientom zawsze bardzo to odpowiada i nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się, by nadużywali tej możliwości.

Read more »

Finansowanie oparte na bilansie

Pierwsza z możliwych sytuacji dotyczy tradycyjnego finansowania zwanego finansowaniem opartym na bilansie firmy lub finansowaniu na zasadach „Corporate Financing”. Projekt realizuje tutaj od dawna funkcjonująca firma lub inny podmiot (np. jednostka samorządu terytorialneg- o określonej przeszłości i dorobku, opierając się na posiadanej kadrze menedżerskiej lub administracyjnej. Zabezpieczeniem prawnym spłaty zewnętrznych środków finansowych są różnorodne aktywa danej firmy (podmiotu), niekonieczne ściśle związane z realizacją danego przedsięwzięcia. Realizacja projektu zmienia wygląd bilansu danej firmy. W aktywach pojawiają się nowe inwestycje, a później nowe środki trwałe po przekazaniu inwestycji do eksploatacji. Tak dzieje się w przypadku lak zwanych inwestycji

Read more »

Fazy postępowania w przedmiocie udzielania zamówienia

Fazy postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia, które będą omawiane poniżej zawierają również normy dopuszczające w pewnych sytuacjach odstąpienie od zasady równości i ograniczenie kręgu potencjalnych oferentów. Te ograniczenia- jak z poniższej analizy będzie wynikać – wiążą się z tą funkcją zasady równości, która ma na celu realizację zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.

Na koniec tego wprowadzenia trzeba zaznaczyć, iż zwłaszcza w odniesieniu do kryteriów wyboru oferty wiele dyskusji budzi dopuszczalność Read more »

Designed WP.